BEGRAFENISVERENIGING  PEIZE

Voor leden van de Begrafenisvereniging Peize organiseert

het bestuur op 7 maart 2024 in Café Ensing, Hoofdstraat 52 te Peize de jaarlijkse jaarvergadering.

Aanvang 20.00 uur

A G E N D A:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van jaarvergadering 2023
 4. Jaarverslag 2023
 5. Bespreking resultatenrekening
 6. Verslag kascommissie
 7. Verhoging bedrag jaarlijkse lidmaatschap met € 1,- p.p.
 8. Bestuursverkiezing: – Aftredend en herkiesbaar: dhr. A.E. Ensing
 9. Verkiezing financiële commissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

HET BESTUUR