NIEUWS tav 2021:

In verband met de huidige omstandigheden rondom het Corona virus wordt er in 2021 geen algemene ledenvergadering georganiseerd.
De kascontrole heeft wel plaatsgevonden en de kascommissie heeft de financiële verslaglegging en boekhouding 2020 goedgekeurd.

Als de contributie van uw lidmaatschap via incasso gaat, dan zal deze medio maart 2021 van uw rekening worden afgeschreven.
Indien u de contributie via een nota betaalt, dan worden deze nota’s medio maart naar u verzonden.

Wijzigingen wat betreft betaling kunt u doorgeven aan de secretaris via:

info@begrafenisverenigingpeize.nl of 050 – 5035835

Het Bestuur

OUD NIEUWS:

Ledenvergadering
d.d. 25 februari 2020,
aanvang 20.00 uur
Café Ensing, Hoofdstraat 52 Peize

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 27 februari 2019

4. Jaarverslag

5. Bespreken resultatenrekening

6. Verslag kascommissie

7. Bestuurstverkiezing;
– Aftredend en herkiesbaar: Dhr. G.A. Ebels

8. Verkiezing financiële commissie

9. Rondvraag

10. Sluiting

HET BESTUUR