Ledenvergadering 22 februari 2023
Café Ensing, Hoofdstraat 52 te Peize

Aanvang 20.00 uur

A G E N D A:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen van jaarvergadering 2022
  4. Jaarverslag 2022
  5. Bespreking resultatenrekening
  6. Verslag kascommissie
  7. Bestuursverkiezing.

– Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. L. Westerhof

– Functie vacant: kandidaat vanuit bestuur: dhr. A. de Boer

Tegenkandidaten indienen voor aanvang vergadering.

  • Verkiezing financiële commissie
  • Rondvraag
  • Sluiting

HET BESTUUR

NIEUWS tav 2022:

Ondanks het versoepelen van de maatregelen rondom het Covid virus, mede gedeeld op 14 februari jl. door de regering, wordt er ook in 2022 geen algemene ledenvergadering georganiseerd.
De kascontrole heeft wel plaatsgevonden en de kascommissie heeft de financiële verslaglegging en boekhouding 2021 goedgekeurd.

Als de contributie van uw lidmaatschap via incasso gaat, dan zal deze medio maart 2022 van uw rekening worden afgeschreven.
Indien u de contributie via een nota betaalt, dan worden deze nota’s medio maart naar u verzonden.

Wijzigingen wat betreft betaling kunt u doorgeven aan de secretaris via:

info@begrafenisverenigingpeize.nl of 050 – 5035835

Het Bestuur

OUD NIEUWS:

Ledenvergadering
d.d. 25 februari 2020,
aanvang 20.00 uur
Café Ensing, Hoofdstraat 52 Peize

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 27 februari 2019

4. Jaarverslag

5. Bespreken resultatenrekening

6. Verslag kascommissie

7. Bestuurstverkiezing;
– Aftredend en herkiesbaar: Dhr. G.A. Ebels

8. Verkiezing financiële commissie

9. Rondvraag

10. Sluiting

HET BESTUUR