8 maart 2020:
Als de contributie van uw lidmaatschap via incasso gaat, dan zal deze rond 11 maart 2020 van uw rekening worden afgeschreven.
Indien u de contributie via een nota betaalt, dan worden deze nota’s vanaf 11 maart naar u verzonden.

Wijzigingen wat betreft betaling kunt u doorgeven aan de secretaris via:
info@begrafenisverenigingpeize.nl of 050 – 5035835

Ledenvergadering
d.d. 25 februari 2020,
aanvang 20.00 uur
Café Ensing, Hoofdstraat 52 Peize

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 27 februari 2019

4. Jaarverslag

5. Bespreken resultatenrekening

6. Verslag kascommissie

7. Bestuurstverkiezing;
– Aftredend en herkiesbaar: Dhr. G.A. Ebels

8. Verkiezing financiële commissie

9. Rondvraag

10. Sluiting

HET BESTUUR